SZYBKI KONTAKT

1 22 775 50 75
2 sekretariat@sp5.com.pl
3 Chemików 1a, Nowy Dwór Maz.

GODZINY PRACY

Śr, Pt: 7:30-16:15
Pon, Wt, Czw: 7:30-15:30
    /   Szkoła   /   Przedszkole - rekrutacja   /   Zasady rekrutacji
Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI,
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

I. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U.  2018r. , poz. 1000 z późn.  zm.)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 , poz.610).

 

II. ZASADY REKRUTACJI

1. Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowieckiprzyjmowane są dzieci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. Postępowanie rekrutacyjne zostaje przeprowadzone za pomocą elektronicznego systemu naboru vEdukacjaNabórPrzedszkola firmy VULCAN.

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica, prawnego opiekuna kandydata.

4. Ilekroć mowa będzie o:

a) rodzicach, rodzicu – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby /podmiot/ sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem,

b)  wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci /własnych lub przysposobionych/,

c) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji (na podstawie zaświadczenia z sądu lub prawomocnego wyroku sądu), osobę rozwiedzioną – chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie z jego rodzicem co najmniej jedno dziecko,

d) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe,

e) przedszkolu, oddziale przedszkolnym – oznacza to przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

5.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek niż liczba wolnych miejsc w I etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. W naborze biorą udział dzieci urodzone w latach:

a) 2013 (dzieci 6-letnie, które zgodnie z art. 31 ust. 4, 5, 8 i 9 , art. 32 ust. 3 oraz art. 33  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz. U. 2018r. poz. 1000 z późn. zm) mają obowiązek realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z możliwością  pozostawienia dziecka w oddziale przedszkolnym w wymiarze całodziennej opieki, zgodnie z ofertą tych placówek.  

b) 2014, 2015 i 2016 (dzieci 3, 4 i 5-letnie, które mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w wymiarze całodziennej opieki.

7. W II etapie rekrutacji są brane pod uwagę kryteria określane przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki o których mowa w art. 131, ust. 4 i 6 ustawy Prawo Oświatowe.

8. Kandydaci zamieszkali poza gminą Nowy Dwór Mazowiecki  mogą być przyjęci do przedszkola,  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej posiada wolne miejsca. W przypadku większej liczby kandydatów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach zawartych w tym dokumencie.

9. Aby kandydat wziął udział w procesie rekrutacji, rodzic musi dokonać rejestracji w elektronicznym systemie naboru.

 

10. Informacja o stronie logowania, sposobie rejestracji i wypełnienia wniosku corocznie udostępniona jest:

a) na stronach internetowych w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,

b) na tablicach informacyjnych w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,

c) telefonicznie – przez pracowników w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

11. Rodzic we wniosku może dokonać wyboru maksymalnie 3 placówek, określając kolejność wyboru przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, według swoich preferencji.

12.  Rodzic, opiekun prawny składa w placówce pierwszego wyboru poprawnie wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi zaznaczone kryteria naboru o których mowa w art. 150, ust. 2-6 ustawy Prawo Oświatowe.

13. Dokumenty i wniosek składa się w formie papierowej do dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej w sekretariacie placówki.

14. Oświadczenia rodzica, opiekuna prawnego składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie obowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

15. We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowejna kolejny rok szkolny, rodzic deklaruje czas pobytudziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej tj. ilość godzin, jaką dziecko będzie przebywało w przedszkolu ponad5-godzinną podstawę programową. Ilość zadeklarowanych godzin zostanie automatycznie uwzględniona w umowie.

16. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  o potwierdzenie tych okoliczności.

17. Oświadczeniaskładane przez rodziców, prawnych opiekunów mogą być zweryfikowane na zasadach określonych w art. 150, ust. 7-10 ustawy Prawo Oświatowe.

18. Po pozytywnej weryfikacji wniosku i zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do placówki od 2 –giegolub3-tego wyboru ma obowiązek przenieść wniosek złożony w placówce 1-ego wyboru.

19. W przypadku, gdy taka czynność nie zostanie dokonana w terminie od 5do 8 marca 2019 roku do godz. 15.00, dziecko nie zostanie wpisane na listę przyjętych.

20. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  oraz list przyjętych i nieprzyjętych.

21. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

22. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu, przyjęciu lub nieprzyjęciu do placówki oraz najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia.

23. Listy umieszcza się w widocznym miejscu w budynku przedszkola, szkoły podstawowej.

24. Rodzic kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej może wystąpić o uzasadnienie decyzji na zasadach zawartych w art. 158, ust. 6 -9 ustawy Prawo oświatowe.

25. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, oddziału przedszkolnego, przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w wybranym przedszkolu, oddziale przedszkolnym.

26. Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, przeprowadza się zgodnie z harmonogramem rekrutacji opracowywanym corocznie.

27. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji przedszkole, szkoła podstawowa, dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.

28. Rekrutacja uzupełniająca powinna zakończyć się do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny na który prowadzona jest rekrutacja.

29. Dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej powołuje komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia procesu rekrutacji wg zasad określonych w aktualnym Rozporządzeniu MEN.

30. Z kolejnych etapów rekrutacji komisja sporządza protokoły, których integralną część stanowią listy kandydatów.  

 


Pliki do pobrania

Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!