SZYBKI KONTAKT

tel. 22 775 50 75
sekretariat@sp5.com.pl

ADRES

ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 16:15
    /   Pomoc PP   /   Pedagog
Pedagog
 •  Ewa Grabarczyk - pedagog szkolny - pomoc psychologiczno -pedagogiczna (konsultacje w zakresie opinii i orzeczeń uczniów,  koordynacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole, funkcjonowanie klas integracyjnych)
  tel.784 555 347 (w godzinach pracy)

Poniedziałek

 12:15 - 15:45      

Wtorek

 11:30 - 15:30 

Środa

 7:50 - 11:30

Czwartek

 13:30 - 15:30

Piątek

 11:00–13:00     

 

 • Katarzyna Nowicka - pedagog-  mediator (mediacje rówieśnicze, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,  konsultacje z rodzicami w sytuacji problemów wychowawczych, konsultacje z uczniami)
  tel. 728 419 172 (w godzinach pracy)

Poniedziałek

07:00–08:00     08:45-09:50      11:30-12:40
13:30-14:40      15:25-16:00

Wtorek

07:00-08:55      09:40-10:45      13:30-12:45
13:30-13:50      15:25-16:00     

Środa

07:00-08:55      10:35-11:40      12:25-12:45
13:30-13:50      14:35-16:00

Czwartek

07:00-10:45      12:25-12:45      13:30-13:50
14:35-16:00

Piątek

 07:00-11:00     11:00-12:00


ZADANIA PEDAGOGÓW  SZKOLNYCH

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

 • Prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów w tym wywiadów środowiskowych (dom rodzinny, OPS, policja, kuratorzy sądowi, wychowawcy i inni pracownicy szkoły) szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi.
 • Rozmowy z Rodzicami dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w naszej szkole.
 • Pozyskiwanie informacji od wychowawców klas 0,- III, IV – VI-VII i nauczycieli  dotyczących postępów edukacyjnych i zachowania uczniów  przeprowadzenie wywiadu  w kierunku rozpoznania ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
 • Prowadzenie obserwacji w kierunku zdiagnozowania uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu właściwości intelektualnych uczniów, wskazywanie na charakterystyczne cechy poszczególnych grup wiekowych.
 • Pomoc członkom zespołu w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz analizie dokumentacji ucznia.
 • Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym:   z Poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych.
 • Postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczno-wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych (przygotowanie lub współpraca w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami mającymi wątpliwości co do zasadności specjalistycznej diagnozy).
 • Czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów oraz kontrola frekwencji szkolnej uczniów drugorocznych.

2. Wspieranie mocnych stron uczniów, realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania

 • Udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia.
 • Wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka.
 • Postulowanie zajęć specjalistycznych w tym: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych.
 • Udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi
 • Przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności  wychowawcze.
 • Zapraszanie   rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich  dziecka działań.
 • Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, w zakresie metod i form pomocy udzielanej uczniom.
 • Planowanie i występowanie z propozycją organizowania takich sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, które umożliwiłyby uczniowi osiągnięcie nawet niewielkiego sukcesu.
 • Monitorowanie  frekwencji na dodatkowych zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych oraz dydaktyczno - wyrównawczych uczniów mających trudności w opanowaniu obowiązującego materiału.
 • Praca w zespołach w celu pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pomoc w tworzeniu  Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych (23 zespoły wychowawcze).

3. Podejmowanie działań o charakterze mediacyjnym - mediacje rówieśnicze; pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej).

4. Działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

 • Opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem oraz przemocą domową , opracowywanie wniosków do sądu rodzinnego.
 • Omawianie  działań w zespołach wychowawczych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególnie w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Pomoc oferowana rodzicom:

 • Udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc  w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi.
 • Przełamywanie uczuć beznadziejności, osamotnienia, bezradności, niepewności i napięć psychicznych w związku z przeżywanymi trudnościami.
 • Wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów.
 • Poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci. Słuchanie o pojawiających się trudnościach, radzenie, jakie działania można podjąć - w tym tłumaczenie ograniczeń, jakie należy postawić dziecku.
 • Udzielanie informacji w zakresie ochrony prawnej dzieci w sytuacjach zaniedbań, przemocy ze strony rodziców.
 • Udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie. Pośredniczenie w kontaktach rodzica z tymi instytucjami, w tym pomoc w wypełnieniu formalności związanych ze skorzystaniem z ich usług.

6. Udzielanie uczniom porad i konsultacji.

 • Rozmowy z uczniami, w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw, przekonań,  oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie, a także wpływu ich zachowania na otoczenie.
 • Pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
 • Porady dotyczące rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych; porady i pomoc w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi w tym, presją negatywnych wzorców.
 • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów .
 • Porady na temat sposobów efektywnego uczenia się.

7. Współpraca z organizacjami:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej – udział w zespołach interdyscyplinarnych i współpraca z asystentami rodzin.
 • Nowodworski Ośrodek Kultury.
 • Kuratorzy sądowi (zawodowi i społeczni).
 • Sąd Rejonowy –III Wydział Rodzinny i Nieletnich.
 • Komenda Powiatowa Policji- Wydział d/s. Nieletnich i Profilaktyki.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - udział w spotkaniach grup wsparcia.
 • Urząd Miasta –Wydział Edukacji, Wydział d/s. Społecznych.
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 • Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie.
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
 • Straż Miejska.
 • Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Poradnie specjalistyczne.
 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii
Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!