SZYBKI KONTAKT

tel. 22 775 50 75
sekretariat@sp5.com.pl

ADRES

ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30
    /   Szkoła   /   RODO
RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”.

Nasza szkoła przetwarza dane osobowe uczniów, rodziców, prawnych opiekunów, pracowników i kontrahentów zgodnie z obowiązującym prawem. Przetwarzane kategorie danych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe, które zostały zebrane przez szkołę zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

Zgodnie z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego z siedzibą w Nowym Dworze Mazowiecki, przy ul. Chemików 1a.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Agnieszka Modzelewska – adres e-mail do kontaktu: a.modzelewska@sp5.com.pl

 

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t. j.) - w szczególności art. 22 z ind. 1 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b oraz Dział III - Wynagrodzenia
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t. j.) - art. 1, 6 oraz 6a'
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t. j.) - art. 1, 6 oraz 6a;
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 t. j.) - Rozdział 5
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59), w szczególności art. 133
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198)
 • § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)
 • § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)

 Do jakich odbiorców przekazywane będą Państwa dane osobowe?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: np. dostawcy usług IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Obsługa informatyczna szkoły:

Mariusz Warzyński 'Computer Art'
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, Wojska Polskiego 31A, NIP 5311580657, REGON 140032098

Obsługa e-dziennika:

VULCAN sp. z o.o.
ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, NIP 8980014451, REGON 005993000

 

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, podstępowań przetargowych, obowiązujących umów, wyłonienia zwycięzców organizowanych konkursów, a w przypadku uczniów i rodziców oraz prawnych opiekunów do czasu zakończenia edukacji w naszej placówce, przy czym niektóre dane osobowe podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującymi, odrębnymi przepisami.

 

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na podstawie zgody,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw szkoła udostępnia następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna:
  Szkoła Podstawowa nr 5
  ul. Chemików 1a, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 • poczta elektroniczna
  Inspektor Ochrony Danych – Agnieszka Modzelewska - a.modzelewska@sp5.com.pl

 

 

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji na stronie www urzędu.

 


Pliki do pobrania

Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!