SZYBKI KONTAKT

tel. 22 775 50 75
sekretariat@sp5.com.pl

ADRES

ul. Chemików 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 16:15
    /   Rodzice   /   Informacje o obiadach   /   Regulamin stołówki
Regulamin stołówki

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Regulamin oraz ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej (w tym wysokość miesięcznych opłat za obiady) zamieszczone są na stronie internetowej szkoły www.ndmpiatka.pl w zakładce ,,Rodzice”- Informacja o obiadach, na tablicy informacyjnej znajdującej się przy stołówce szkolnej i u kierownika gospodarczego szkoły.
 2. Uczniowie mogą zostać zapisani na obiady na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, a w trakcie trwania, roku szkolnego gdy zwolni się miejsce. Przy zapisie rodzic/opiekun wypełnia Kartę zgłoszenia dziecka na obiady. Korzystanie z obiadów jest odpłatne.

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 1.  Wysokość opłaty za obiady w stołówce szkolnej na dany rok szkolny określa dyrektor szkoły w porozumieniu z  intendentem szkoły.
 2. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku
 3. W bieżącym roku szkolnym koszt jednego obiadu wynosi 5.00 zł. śniadanie 3,00 zł klasy ,,O”.
 4. W sytuacjach wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się zmianę wysokości opłat.

III. OPŁATY

 1. Wpłaty za obiady muszą być uiszczane na konto szkoły z góry do 27-go dnia miesiąca na kolejny miesiąc.
  Po tym terminie wpłaty nie będą przyjmowane.
  Numer rachunku bankowego: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach o/ Nowy Dwór Mazowiecki

 

11 8009 1062 0016 4177 2007 0003

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę i miesiąc. W przypadku odliczeń należy podać dni miesiąca, które mają być odliczone. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek bankowy szkoły.

Przed dokonaniem wpłaty należy uzgodnić wysokość wpłaty z kierownikiem gospodarczym szkoły (wpłaty na kolejny miesiąc powinny być pomniejszone o ewentualne odpisy lub nadpłaty) tel. 22 775-50-75

 1. Informacja o wysokości miesięcznych opłat za obiady zamieszczona jest na stronie internetowej szkoły www.ndmpiatka.pl w zakładce ,,Rodzice” - Informacja o obiadach na tablicy informacyjnej znajdującej się przy stołówce szkolnej, oraz drzwiach wejściowych do szkoły.
 2. Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie powoduje wstrzymanie wydawanie posiłków w kolejnym miesiącu, a będzie przywrócone na drugi dzień po opóźnionej wpłacie.

 IV. ZWROTY ZA OBIADY, REZYGNACJA Z OBIADÓW

 1. Rodzic ma prawo zgłosić nieobecność dziecka na obiedzie w celu odliczenia kosztu posiłku w następnym miesiącu z powodu choroby, wycieczki klasowej, udziału w konkursach, zawodach sportowych, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
 2. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka lub odwołanie obiadów na określony czas najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością u kierownika gospodarczego szkoły lub w sekretariacie szkoły, osobiście lub pod nr telefonu 22 775-50-75.
 3. W miesiącach: grudniu i czerwcu będą odliczane tylko nieobecności, które zgłoszone będą do momentu wpłaty.
 4. W przypadku, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach pobiera się opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.
 5. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności na obiedzie odliczenia nie będą dokonywane.
 6. Rezygnację z obiadów w kolejnym miesiącu należy zgłosić u kierownika gospodarczego do ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego nowy miesiąc.

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Obiady wydawane są w dniach, w których odbywają się w szkole zajęcia dydaktyczne na przerwach:

klasy I-III 12 00- 12 45,

klasy IV-VIII 12 45-13 45.

 1. Obiady przygotowane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
 2. Aktualny jadłospis i wysokość opłat za obiady umieszczane są na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej i  na stronie internetowej szkoły www.ndmpiatka.pl w zakładce ,,Rodzice” - Informacja o obiadach.
 3. Z obiadów można korzystać wyłącznie w stołówce.

VI. ZASADY ZACHOWANIA

 1. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania tornistrów przed stołówką.
 2. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom niespożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 3. Podczas oczekiwania w kolejce na wydanie posiłku oraz podczas jego spożywania, wszystkich obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 4. Po spożytym posiłku brudne naczynia i sztućce należy odstawić na wyznaczone miejsce.
 5. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.
 6. Korzystający ze stołówki szkolnej powinni wykonywać polecenia wydawane przez osoby dyżurujące.
 7. Niestosowne zachowanie, utrudnianie innym spożywania posiłku, przemoc słowna i fizyczna będą podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki. O nagannym zachowaniu ucznia będzie poinformowany wychowawca klasy.

VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Powyższy regulamin uzgodniono z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w  Nowym  Dworze Mazowieckim.

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

Chcesz poznać "Piątkę"? Obejrzyj nasz film!
Zobacz galerię archiwalnych zdjęć Szkoły!